Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - luty 2018r.

 

GOPS.110.1.2018

Jastrzębia, 21.02.2018 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

  I. Wymagania niezbędne:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. posiadać obywatelstwo polskie;

2. posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. spełniać co najmniej jeden z podanych niżej warunków:

- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończyć studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- od dnia 01.10.2008r. rozpocząć i ukończyć studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U z 2008r, Nr 27, poz. 158),

- przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymać dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

- do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (absolwenci szkół policealnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),

- przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyć lub kontynuować studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyć studia wyższe na kierunkach; pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

- do dnia 31 października 2007r. ukończyć studia wyższe magisterskie na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

- przed dniem 1 maja 2004r. rozpocząć studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

3. posiadać nieposzlakowaną opinię;

4. posiadać niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych;

6. prawo jazdy kat.B oraz własny samochód.

 

  II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów w zakresie:

- ustawy o pomocy społecznej;    

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;      

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;     

- kodeksu postępowania administracyjnego;

2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

3. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej: POMOST, PŁATNIK.  

 

III. Preferowane cechy osobowości kandydata:

1.komunikatywność;

2.odporność na stres;

3.umiejętność pracy w zespole;

4.kreatywność;

5.dokładność;

6.odpowiedzialność.  

 

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. stanowisko pracy: pracownik socjalny;

2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, 26 – 631 Jastrzębia (w budynku nie ma windy);

3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

4. pełny wymiar czasu pracy;

5. praca jednozmianowa;

6. bezpośredni kontakt z klientami;

7. praca w terenie i przy komputerze;

8. termin rozpoczęcia pracy: marzec 2018 r.  

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.diagnozowanie środowiska;

2.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

3.sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działań;

4.sporządzanie wywiadów środowiskowych;

5.świadczenie pracy socjalnej, w tym:

- organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

- zawieranie kontraktów socjalnych;

- wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej;

- inspirowanie działań samopomocowych w środowisku;

6. tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;

7. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

8. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;

9. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

10. praca w programie komputerowym POMOST, PŁATNIK;

11. prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty".  

 

VI. Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2.List motywacyjny;

3.Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.)” - załącznik nr 1,

4. Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2;

5.Pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – załącznik nr 3;

6.Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie – załącznik nr 4;

7.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – załącznik nr 5.

8.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

9.Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumenty o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie, referencje);

10.Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych;

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.  

 

VII. Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi - pok. nr 5 lub przesłać listem (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, 26 – 631 Jastrzębia w terminie do dnia 05 marca 2018 roku do godz. 14.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopsjastrzebia.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jastrzębi.  

 

Uwaga:

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Mycek


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 204961